"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

rijksregelingen

verlies aan inkomsten: rijksregelingen

Zoals bekend heeft het Rijk een aantal regelingen voor ondernemers en hun werknemers ingezet. Het gaat om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Daarnaast is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Tegemoetkoming Schade (TOGS) voor het MKB.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Het Rijk heeft een compensatieregeling ingesteld. Deze is gebaseerd op het wegvallen van omzet. Als deze groter is dan 20% van de normale omzet kan je bedrijf een beroep doen op deze regeling. Algmene voorwaarde is dat je geen personeel ontslaat in deze periode vanwege bedrijfseconomische regelingen.

De overige voorwaarden zijn nu bekend:

  • de vergoeding geldt voor maximaal 90% voor de totale loonsom inclusief werkgeverslasten.
  • het betreft het omzet verlies van het gehele bedrijf. Dus sociale firma’s die vallen onder een grotere instelling kunnen zoals het er nu naar uitziet niet zelfstandig een beroep doen op het NOW; dat is een groot probleem voor sociale firma’s die een project zijn van een zorginstelling.
  • De NOW neemt de volledige loonsom als basis, dus inclusief de kosten voor mensen met gesubsidieerde banen zoals loonkostensubsidie. De subsidies hiervoor worden niet meegerekend bij de bepaling van de omzet en het omzetverlies.

Belangrijk zijn de volgende bepalingen t.a.v. banen met loonkostensubsidie:

  • Het rijk vraagt gemeenten de loonkostensubsidie door te laten lopen;
  • Vanwege uitvoeringstechnische bezwaren tegen verrekening (via verlaging van de loonkostensubsidie met NOW) wordt dubbele financiering vanwege de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd;
  • Werkgevers behouden hun aanspraak op de extra voorzieningen die samenhangen met de indienstneming van mensen uit de doelgroep banenafspraak, zoals de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel banenafspraak. Het is vanwege de mogelijk extra kwetsbare positie van deze werknemers belangrijk dat de ondersteunende maatregelen, bijvoorbeeld voor een jobcoach, ook in deze periode door kunnen blijven lopen.

We gaan ervan uit dat niet-commerciële inkomsten zoals vergoedingen voor dagbesteding ook als inkomsten worden geteld. Daarvan hebben we nog geen bevestiging.

Aanvragen van het NOW kan via de website van het UWV

Tijdelijke Overbruggingsregeling Tegemoetkoming Schade (TOGS)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Tegemoetkoming Schade (TOGS) biedt het MKB een uitkering van 4.000 euro.

Er is nogal wat te doen over welke bedrijven worden toegelaten en welke niet. Dit hangt af van de SBI-code (standaard bedrijfsindeleing) waarop je bij het KvK staat geregistreerd. De reikwijdte van de regeling is na een eerste discussie hierover uitgebreid. Maar voor een aantal sectoren is er nog steeds een probleem. Zo begrijpen we dat bijvoorbeeld brouwerijen er niet onder vallen, maar dat er een lobby gaande is dit aan te passen.

Meer info over TOGS vind je op deze website
Verder informatie over deze en andere regelingen via de “website van de Kamer van Koophandel”: https://www.kvk.nl/corona/

Corona Overbruggings Lening (COL)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan € 100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).
De doelgroep van de Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit is, zoals door het kabinet aangekondigd, startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.
Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding. Op deze website” van de ROM vind je meer informatie.

Site by Alsjeblaft!