"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

werkplan sociale firma’s Gemeente Amsterdam

Bij de gemeente Amsterdam wordt goed nagedacht over de functie van sociale firma’s. De Omslag denkt dat de gemeentelijke actielijnen belangrijk zijn om sociale firma’s in Amsterdam te steunen, maar mag het een onsje meer zijn? Een analyse vanuit De Omslag.

De gemeente heeft alle plannen nog niet goedgekeurd, maar alle neuzen lijken wel dezelfde kant op te staan. Op 18 februari 2015 behandelde de Commissie Werk en Economie van de Gemeenteraad het ‘Werkplan Sociale firma’s’. Het werkplan is positief ontvangen en door alle partijen, zowel de coalitiepartijen D66, VVD en SP als de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, gesteund.

Het werkplan is het resultaat van de motie die GroenLinks voorjaar in 2013 heeft ingediend. In de tussenliggende tijd is het gemeentelijk beleid dat nu is vastgesteld uitgewerkt. Veel sociale firma’s hebben ook input geleverd.

Het nieuwe werkplan kent 4 actielijnen:

1. het instellen van een investeringsfonds
2. het bevorderen van de inkoop van producten en diensten door de gemeente bij sociale firma’s
3. de inzet van sociale firma’s bij de invulling van Social Return door leveranciers van de gemeente
4. het bieden van non-financial support (begeleiding en advies) voor sociale firma`s.

Investeringsfonds on hold
De eerste actielijn – het investeringsfonds – is nog niet gereed. Men heeft beloofd dat het voorstel hiertoe in mei in de Gemeenteraad kan worden besproken. Duidelijk is wel dat het een fonds wordt dat leningen verstrekt die onder gunstige voorwaarden moeten worden terugbetaald. Daarvoor is 1,2 miljoen beschikbaar. Er zal moeten blijken of er sociale firma’s zijn voor wie dit fonds aantrekkelijk is.

Inkoop door de gemeente
Tot nu toe ziet de gemeente sociale firma’s eigenlijk als leverancier van dagbesteding.
De komende periode worden ook de producten en diensten die sociale firma’s leveren onder de aandacht gebracht van gemeentelijke inkopers. Met informatie en via het gemeentelijke intranet worden inkopers gestimuleerd om sociaal in te kopen. Zij worden verwezen naar het deel “Sociale gemeente” op de website www.socialezaken.info.

De Omslag zal zich inspannen om de sociale firma’s onder de aandacht te brengen bij de betreffende “lead buyers”. Dat gebeurt onder andere door voor de lead buyers een “kennismakingstour” langs sociale firma’s te organiseren.
Uiteindelijk liggen hier prima kansen. Zo heeft Lunchroom De Buren het afgelopen jaar succesvol kunnen groeien doordat de gemeente veel meer catering heeft ingekocht. Dat soort deals helpen sociale firma’s fors vooruit.

Social return
Hetzelfde geldt eigenlijk voor Social Return; adviseurs van het bureau Social Return dragen de doelstellingen van het werkplan met zich mee. Het contact tussen De Omslag/het Platform Sociale Firma’s en bureau Social Return is goed; gezamenlijk zoeken we naar kansen en mogelijkheden om sociale firma’s en leveranciers aan elkaar te verbinden. Door informeren, stimuleren, netwerken en kennisdelen kunnen we gezamenlijk (nieuwe) toepassingen van Social return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ten behoeve van sociale firma’s; drempels wegnemen en nieuwe groeikansen bieden.

Ondersteuning door non-financial support
De vierde actielijn is nog niet helemaal uitgewerkt. Er is 180.000 euro beschikbaar om ondernemers te ondersteunen om nieuwe sociale firma’s op te zetten. Daarvoor is begeleiding van ‘Bureau Eigen Werk’ van de gemeente mogelijk. Ook wil de gemeente sociale firma’s ondersteunen om optimaal gebruik te maken van de werkgeversarrangementen die het Werkgevers Service Punt (WSP) biedt. Dat laatste is vooral van belang voor sociale firma’s die mensen in dienst willen en kunnen nemen.

Mag het een onsje meer zijn?
De Omslag vindt dat er ook nog support nodig is voor het wegnemen van barrières die sociale firma’s afhouden van succesvol ondernemen. We doelen bijvoorbeeld op ondersteuning bij het huren van geschikte bedrijfsruimte, of bij het verkrijgen van vergunningen.

Bij de behandeling van het werkplan in de gemeenteraad werd voorgesteld om een “loods” als gids aan te stellen, die sociale firma’s verder zou kunnen helpen. De PvdA stelde zelfs voor een “Neelie Kroes van de sociale firma’s” aan te stellen, die op allerlei manieren sociale firma’s zou moeten gaan ondersteunen. Uitstekend idee. Op 22 april stelt de raad het werkplan definitief vast. Groenlinks heeft aangekondigd om met een of twee “stimulerende moties” te komen, met daarin onder andere het voorstel voor het aanstellen van de loods.

werkplan-sociale-firmas.pdf
werkplan-sociale-firmas2.pdf
collegebesluit-dd-27-januari-2015-werkplan-sociale-firmas2.pdf

Site by Alsjeblaft!