"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

netwerken toegang dagbesteding

Tijdens de netwerkbijeenkomst in september hebben we aandacht besteed aan de praktijk van buurtteam ontwikkeling. Samen gaan we de werkwijze rond de toegang tot dagbesteding uitwerken.

Tot nu toe verleenden aanbieders zelf die toegang tot dagbesteding. Met de komst van Buurtteam Amsterdam is besloten dat de buurtteams de regie over het toegangsproces krijgen en dat aanbieders en verwijzers een grote rol in het toegangsproces hebben. Belangrijk is dat we hiervoor samen een werkbare, transparante werkwijze (lees: efficiënt en niet-bureaucratisch) inrichten, waarbij aanbieders en buurtteams structureel samenwerken.

Buurtteams in de praktijk

Inmiddels zijn behoorlijk wat cliënten/Amsterdammers over van zorg en ambulante ondersteuning naar buurtteams. Dit proces gaat door tot juli volgend jaar.

De buurtteamorganisaties en gemeente werken langs een plan en planning. Hierin worden 4 sporen onderscheiden: Amsterdammer centraal, netwerkvorming, uniforme werkwijze en organisatie/informatie.

Inmiddels zien buurtteams zich geconfronteerd met een tsunami aan vragen van Amsterdammers, van heel praktisch tot complex. Het is voor de buurtteams zelf ook nog zoeken welke vragen wel of niet bij hen thuishoren. Vragen zijn dikwijls uniek. Dat is ook de kern van de Amsterdamse Maatwerkmethode.

Volgens het principe ‘begeleider volgt cliënt’ worden er steeds nieuwe medewerkers aan de teams toegevoegd. Zij moeten ingewerkt worden, terwijl de teams ook nog zoekend zijn met elkaar. Iedereen komt uit een andere werkpraktijk en de teams worden groter. Daar worden ook ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers in opgenomen; zij zijn een waardevolle aanvullende kracht.

Dat vraagt om informatie uitwisseling. Informatie wordt gedeeld via BUUT, deze website begint gevuld en toegankelijk te worden, maar is niet voor externen bereikbaar. De samenwerking intern en extern wordt actief opgezocht. Het zijn wel veel partijen, van OKT, huisartsen en lokale sociale basis, activiteiten. Zorg, dagbesteding en werk is een belangrijk netwerk om samen mee te werken.

rol van de gemeente

De besluitvorming over de inkoop en nieuwe contractperiode loopt nog, en kent enige vertraging. Begin 2022 wordt de procedure ingezet en in juni/juli afgerond. In het vorige inkooptraject is ruime aandacht geschonken aan toegang tot dagbesteding. Toen is besloten om de toegang via de buurtteams te laten lopen. Een motie vraagt om goede samenwerking daarin met de aanbieders dagbesteding.

Hoe deze samenwerking vorm krijgt wil de gemeente niet voor de hele stad opleggen, maar ontwikkelen op stadsdeel niveau. De inzichten die dat oplevert worden gecombineerd in het werkkader voor de buurtteams. In het belang van stedelijke aanbieders is het de bedoeling om te komen tot een herkenbare en stedelijke aanpak. Dat moet leiden tot bureaucratie; doel is een beschrijving van werkbare, lichte processen.

Een vraag is hoe onderaannemers van dagbesteding aan dit proces mee kunnen doen? De grotere organisaties zoals De Regenboog Groep en Roads geven aan dat zij dit zullen faciliteren en een brug slaan. De Omslag zal daarin mogelijk ook een rol kunnen vervullen en onderaannemers betrekken bij de netwerken.

Er worden ook zorgen geuit. De start van de buurtteams klinkt optimistisch, maar de praktijk is weerbarstig. De medewerkers geven soms aan zich overbelast te voelen, lijken overspoeld te zijn en hun taken nog niet helder hebben. Dit wordt wel herkend door gemeente en buurtteamorganisaties, hoewel er verschillen zijn tussen teams en stadsdelen. Een verzoek aan de gemeente is om goede en actuele schriftelijke informatie te bieden over proces en de stand van zaken.

netwerken voor toegang dagbesteding

De Omslag is gevraagd om de netwerkontwikkeling in dienst van de toegang dagbesteding in gang te zetten. Samen met gemeente, buurtteamorganisaties en dagbestedingsaanbieders wordt hieraan gewerkt.

We beginnen met ‘kennismaken en kennisdelen’ in een startbijeenkomst en een netwerksessie per stadsdeel. Mensen van de lokale dagbestedingsaanbieders zijn betrokken bij de sessies. Stedelijke aanbieders zullen in een paar stadsdelen mee doen. Wie wil aanhaken wordt verzocht om contact op te nemen met Wonah de Koningh of Corine van de Burgt .

De volgende data staan gepland:

Noord

  • Startbijeenkomst   14 oktober
  • Netwerksessie      4 november

Nieuw-West

  • Startbijeenkomst   28 oktober
  • Netwerksessie      11 november

netwerkbijeenkomsten De Omslag

Voor de komende maanden staan er weer twee reguliere netwerkbijeenkomsten gepland die over andere onderwerpen zullen gaan. We verheugen ons dan ook op weer een gezamenlijke lunch!

Site by Alsjeblaft!