"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

versterken participatie

De Omslag is een kennisnetwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam en faciliteert innovatie en kennisuitwisseling met betrekking tot participatie van mensen met een beperking. Dat doet De Omslag door deze organisaties en de gemeente te ondersteunen, met name het organiseren vaneen “vrije ruimte” om op inhoud met elkaar stedelijk te kunnen netwerken en samenwerken.

Voor 2018 hebben we met de gemeente afgesproken om dit weer te doen en aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de wijken, buurten, wijkzorgallianties en basisvoorzieningen.

het draait om de praktijk

Dat betekent concreet dat we in de basis een aantal activiteiten ontplooien waar iedereen gebruik van kan maken.

  • kennissessies organiseren
  • kennis verzamelen en beschikbaar maken en
  • het organiseren van activiteiten die de praktijk versterken.

De precieze inhoud wordt bepaald door de vraag van de betrokkenen in de praktijk. Inmiddels hebben we gesproken met veel mensen en organisaties in het netwerk. Met name de opdracht van de wijkzorgallianties en hun coördinatoren sluiten aan bij de inzet die we met de gemeente hebben afgesproken. De inhoudelijke invulling zullen we daarom graag in samenwerking met onder andere de wijkzorgallianties verder ontwikkelen.

We signaleren dat er behoefte is aan laag arbeidsintensieve manieren van kennis delen, waarbij stadsdeel overstijgend denken en werken van grote meerwaarde kan zijn. Denk aan groter netwerk, tijdsbesparing en grotere kwaliteit. Deze behoefte zien we bevestigd door deelnemers aan netwerkbijeenkomsten, gesprekken en expertmeetings (De Groene Golf).

De Omslag staat voor focus op participatie en kennis delen en wil graag bijdragen aan dit gemakkelijker maken, zonder dat iedereen voor zich het wiel uit moet vinden.

Site by Alsjeblaft!