“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

met bijdragen van

Agnes Jongerius

Lid van Europees Parlement, voor de PvdA. Delegatieleider. Commissie Sociale Zaken.

Als Europarlementariër houdt Agnes zich in het Europees Parlement bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Het lukte Agnes onlangs het Europese wetsvoorstel voor eerlijke minimumlonen door de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heen te loodsen.

Jacobine Geel

Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

“Om deel te willen nemen aan een samenleving moet iemand ook deel kunnen nemen. Dat is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Zegt Jacobine. “In iedere samenleving, ook de Nederlandse, kan niet iedereen zijn of haar rechten op dezelfde manier verwezenlijken.”
Haar jarenlange betrokkenheid bij de GGZ heeft dit besef zeer gescherpt, en haar motivatie om hieraan iets te veranderen alleen maar vergroot. Jacobine ziet het voorzitterschap van het College voor de Rechten van de Mens biedt hiertoe een unieke mogelijkheid.”

Ann Branch

Head of Unit, European Commission – Leading work on social economy and social and inclusive entrepreneurship.

De Europese Commissie is voornemens om in december 2021 een nieuw actieplan voor de sociale economie te presenteren. Met het actieplan zal de Commissie een samenhangend geheel van maatregelen voorstellen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de sociale economie om te bloeien en haar potentieel om bij te dragen naar eerlijke, duurzame en inclusieve groei. Ann Branch zal ingaan op het belang van de sociale economie, het nieuwe actieplan en de Europese Commissie.

Frank Kalshoven

Econoom, columnist en directeur bij de Argumentenfabriek.

Frank Kalshoven heeft onder andere deelgenomen aan de commissie Regulering van Werk dat het rapport ‘In wat voor een land willen wij werken’ heeft opgeleverd in 2020. We kunnen kiezen voor groei en ook hoe we dat willen bereiken, stelt Frank Kalshoven. Door opnieuw na te denken over hoe we een mensenleven inrichten, kan een economie ontstaan waar meer dan nu wordt gewerkt en waarin we meer dan nu investeren in menselijk kapitaal. Zo ontstaat vanzelf groeiland.

Illya Soffer

Directeur van Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Illya Soffer is directeur van Ieder(in). Vanuit een sterke maatschappelijke – en ook persoonlijke – betrokkenheid heeft ze gekozen voor het directeurschap van Ieder(in)., “Ik wil er alles aan doen om mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving.”

Tine de Moor

Professor Social Enterprise & Institutions for Collective Action at Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Tine deed de afgelopen jaren onder andere onderzoek naar het ontstaan, de werking en de evolutie van instituties voor collectieve actie, vroeger en nu. Onderwerpen die door haar onderzoeksteam zijn onderzocht zijn de vele energie- en zorgcoöperaties die zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, de initiatieven van burgers op het gebied van voedselvoorziening in de korte keten, de vorming van platformcoöperaties en de vernieuwing van het onderlinge als een vorm van verzekering voor zelfstandigen. Daarnaast heeft ze het afgelopen millennium onderzoek gedaan naar arbeidsmarktparticipatie en gezinsvormingspatronen en is ze actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden, onder meer via verschillende Citizen Science Projects.

Karel Vanderpoorten

Beleidsmedewerker Sociale Economie DG GROW European Commission.

Karel richt zich voornamelijk op de thema’s het gebruik van digitalisering en nieuwe technologieën binnen de sociale economie, het opschalen van sociale bedrijfsmodellen en het creëren van zakelijke partnerschappen tussen traditionele en sociale ondernemingen, financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in de sociale economie en sociale innovatie.

Arend Pieterse

Directeur Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Binnen Cedris werkt Arend hard aan het tot stand brengen van de inclusieve arbeidsmarkt. De leden, inmiddels meer dan 100, zijn hier dag in dag uit mee bezig. Ze zetten zich steeds in voor kansen op de arbeidsmarkt voor mensen voor wie een normale baan niet zo heel gewoon is.

Carol Gribnau

Directeur Stichting DOEN

Carol pleit in haar rol als directeur van Stichting DOEN voor een koppeling tussen sociale ongelijkheid en duurzaamheid, waar de overheid nu nog te weinig aandacht voor heeft. “De duurzame transitie moet slimmer worden aangepakt, zodat iedereen mee kan doen en de omslag echt van de massa wordt. Mensen met een lager inkomen moeten ook worden meegenomen in de transitie. Het is niet verwonderlijk dat je weerstand creëert op het moment dat duurzaamheid alleen iets voor de rijken is.”

Brigit Toebes

Hoogleraar, Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief

Prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes is verbonden aan het Global Health Law Groningen Research Centre, Department of Transboundary Legal Studiesaan de faculteit Rechten van de Universiteit Groningen. Brigit is specialist in internationaal recht en mensenrechten. Ze heeft vijfentwintig jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid. Momenteel betrokken bij de mondiale discussie over ‘internationaal gezondheidsrecht’ als een nieuwe discipline onder het internationale recht.

Site by Alsjeblaft!