“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Kennisnetwerk Social Impact

Er liggen veel kansen voor het verbeteren van het ecosysteem van sociale ondernemingen.
Sociaal inkopen (aanbesteden) is een krachtig middel dat door de (lokale) overheid ingezet kan worden om sociale ondernemen te stimuleren. Uit recent onderzoek blijkt dat dit nog maar mondjesmaat gebeurt.

Met het project ‘Kennisnetwerk Social Impact’ gaat De Omslag de praktijk-, juridische en wetenschappelijke kennis verbinden om de beweging van ‘kan niet’ naar ‘kan wel’ te maken.

lees meer

B-WISE: Europa versterkt leren

De Omslag start samen met 15 Europese landen met het 4-jarige Erasmus+ samenwerkingsproject B-WISE. WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

lees meer

Meetellen voor ervaringskennis

Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door burgers die langdurig ondersteuning nodig hebben op gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er wordt door ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers, kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit cliëntperspectief gedaan om de zelfredzaamheid, empowerment en participatie van deze doelgroep te volgen en beleidsinitiatieven te monitoren en evalueren.
Maar Meetellen is meer…

lees meer

Participatiegids.nl

Een moderne gids ter versterking van een modern beroep: vind actuele informatie, inspiratie en tools op Participatiegids.nl voor professionals.
De Participatiegids geeft een overzicht van actuele inzichten op gebied van participatie ondersteuning, en vooral de rol van de professional daarbij. Maak er gebruik van!

lees meer

Jekuntmeer-Tours gaan lokaal

De Omslag organiseerde in 2018 en 2019 in samenwerking met de gemeente een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding en sociale firma’s in Amsterdam.
Amsterdam Noord was de eerste tour van een reeks langs alle stadsdelen. Het is nu ook mogelijk om een gebiedsgerichte tour langs aanbieders van informeel aanbod en basisvoorzieningen in uw stadsdeel of wijk te organiseren.

lees meer

meet & greet

Op 20 april organiseerden we een informele, laagdrempelige Meet & Greet Special met sociale firma’s in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag. Er waren maar liefst 17 sociale firma’s, die op zoek waren naar mensen met een arbeidsbeperking. In een informele setting vonden leuke inspirerende gesprekken plaats. Dat deze formule succesvol is, staat inmiddels vast.

lees meer

versterken participatie

De Omslag organiseert een “vrije ruimte” om op inhoud met elkaar stedelijk te kunnen netwerken en samenwerken. Voor 2018 hebben we met de gemeente afgesproken om dit weer te doen en aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de wijken, buurten, wijkzorgallianties en basisvoorzieningen.
De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten, zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt en dat mensen en organisaties elkaar ontmoeten in de praktijk.

lees meer

De Groene Golf actieonderzoek

De Groene Golf is een actieonderzoek. Voor dit focusexperiment hebben we een speciale projectpagina ingericht. Het doel van De Groene Golf is te komen tot structurele oplossingen voor belemmeringen bij het zetten van stappen in participatie. Belemmeringen gaan we uitgebreid beschrijven, wegnemen en waar nodig agenderen.

lees meer

Onderzoek TNO: voor begeleiders

Na beschrijving start TNO per 1 mei met de effectmeting. Aanbieders die meedoen aan het onderzoek zijn inmiddels uitgenodigd. Onder lees meer vinden zij de informatie die ze mogelijk kunnen gebruiken in de uitvoering van het onderzoek. Voor begeleiders hier een directe link naar de vragenlijst

lees meer

samen voor participatie

De Omslag werkt aan zinvolle zaken. Voor Amsterdammers met een beperking. Voor onze participanten. Voor en met mensen en bedrijven die willen bijdragen aan een inclusieve samenleving.

netwerkbijeenkomsten

Onze participanten vormen ons netwerk. Zij zíjn zinvolle zaken. De kracht van dit netwerk versterken we actief. Met kennis, inzichten en uitwisseling tijdens netwerkbijeenkomsten.

lees meer

amsterdamse participatiemarkt

De Amsterdamse Participatiemarkt is bijna niet meer weg te denken uit de stad als middel om het gevarieerde activiteitenaanbod van zorg- en welzijnsorganisaties onder de aandacht te brengen.

lees meer

jekuntmeer.nl

De website www.jekuntmeer.nl geeft een vrijwel compleet online overzicht van dagactiviteiten in Amsterdam en Utrecht. Het is een actuele site boordevol informatie over activiteiten, scholing en werk.

lees meer

deskundigheidsbevordering

Met deskundigheidsbevordering wil De Omslag professionals van zorg- en welzijnsorganisaties goed informeren over alle mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, scholing, werk en ondernemen. Dat doen we op maat.

lees meer

platform sociale firma’s

Nieuwe businessmodellen worden gezien als oplossingen voor (de gevolgen van) de huidige crisis en aanstaande decentralisaties. Om dat te ondersteunen heeft De Omslag het initiatief genomen tot een Amsterdams Platform Sociale Firma’s

advies

Steeds vaker weten aangesloten participanten en andere opdrachtgevers De Omslag te vinden voor advies bij nieuwe initiatieven of lopende projecten op het gebied van participatie en ondernemen in de zorg.

lees meer

Site by Alsjeblaft!