“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Veel geleerd

Het onderzoek klaar voor de volgende stap

De Groene Golf is een actieonderzoek dat is gestart in juli 2016 en nu nog volop loopt. Het doel van het onderzoek is het identificeren en wegnemen van belemmeringen (obstakels) die Amsterdammers met een (arbeids)beperking hinderen als ze willen participeren in de samenleving. De inzet is om te komen tot adviezen om deze obstakels duurzaam weg te nemen. Waar nodig worden obstakels geagendeerd bij de verantwoordelijke partijen.

Stroperigheid

Hoewel we successen hebben behaald, blijkt het tot nu toe niet vaak mogelijk om snel een doorbraak te realiseren in een casus. We ervaren een hoge mate van stroperigheid: een obstakel doorgronden en een doorbraak voor elkaar krijgen, kost in de meeste gevallen geen geld, maar wel tijd en expertise om regels en procedures te doorgronden. Ook vergt het tijd om de praktijk rond een probleem volledig in beeld te krijgen.

Doorbraken delen

De Groene Golf wil, naast het verzamelen van vastlopende casuïstiek, ook de succesverhalen bestuderen en in kaart brengen. Uit de expertmeetings die we hebben georganiseerd blijkt dat hier grote behoefte aan is. In deze succesverhalen beschrijven we de doorbraken zodat deze als voorbeeld kunnen dienen om veelvoorkomende obstakels uit de weg te ruimen. We beschrijven ook het proces: hoe raakt iemand verstrikt, wat zijn we tegengekomen in het onderzoek en welke acties zijn er ondernomen. De bedoeling is om deze informatie te delen met professionals zodat zij hun cliënten verder kunnen laten doorstromen.

Samenwerking andere partijen

We werken nu nauw en goed samen met andere partijen zoals WPI. Datzelfde geldt overigens voor de formele en informele partijen in de wijk. Zij weten De Groene Golf te vinden, en stellen hun vragen ook bij ons. Er is grote waardering voor de informatie en gelegenheid tot kennisuitwisseling binnen het experiment De Groente Golf. We stellen vast dat er een grote behoefte is aan een punt waar men terecht kan als men vastloopt met een cliënt.

Onderzoeksresultaten

De Groene Golf is een actieonderzoek en bevindt zich nog in de fase van dataverzameling. Veel casussen bevatten informatie over meerder obstakels, en veel obstakels kennen meerdere casussen. De planning is om tot het eind van het jaar te werken aan het doorbreken van de belemmeringen en daar waar te weinig praktijkvoorbeelden gevonden zijn nog een keer goed te zoeken. Vanaf januari zal er geen nieuwe casuïstiek meer kunnen worden opgenomen. Het onderzoek gaat dan de monitor- en analysefase in.
Dus mocht u nog een obstakel en praktijkvoorbeeld daarvan kennen, meld het ons op tijd via een e-mail aan degroenegolf@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!