“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Onderzoek naar participatie-interventies afgerond

TNO heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam en De Omslag onderzoek gedaan naar interventies die de participatie van mensen met een ernstige arbeidshandicap versterken. Er is gekeken of mensen die deelnamen aan alle interventies beter af waren dan vooraf. Een van de conclusies is dat de zelfredzaamheid verbetert op het gebied van lichamelijk en psychisch welzijn, maatschappelijk en financieel.

Aan dit onderzoek hebben veel aanbieders deelgenomen, onder andere door informatie te geven, mee te denken, cliënten te vragen vragenlijsten in te vullen en enquêtes af te nemen. Ook zijn enkele cliënten bevraagd in een persoonlijk interview.

opbrengsten en inzichten
Bij de start van het onderzoek heeft De Omslag 19 verschillende interventies benoemd. De Omslag heeft deze volgens een vast stramien beschreven en in een apart rapport opgenomen. Het was de bedoeling om hieruit 8 groepen van interventies te vormen en de resultaten binnen deze groepen te vergelijken; het aantal deelnemers was echter te beperkt om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over de verschillende tussen de interventies..

Het was wel mogelijk om te kijken of de mensen die deelnamen aan alle interventies beter af waren dan vooraf. Dat leverde de volgende conclusies op:

  • De zelfredzaamheid van de cliënten verbetert op het gebied van lichamelijk welzijn, psychisch welzijn, maatschappelijk en financieel.
  • De participatie van de cliënten verbetert (zowel werkgerelateerd als los van werk). Men doet meer onbetaald werk (arbeidsmatige dagbesteding en vrijwilligerswerk) en gaat vaker de deur uit (uit eten, bezoek aan een café, bioscoop, concert). De doorstroming naar betaald werk is minimaal.
  • De gezondheid verandert niet significant. Ook voor de geestelijke gezondheid heeft TNO geen significante verbeteringen gezien.

De opzet en resultaten van het onderzoek van TNO zijn vastgelegd in drie rapporten:
TNO Rapport effectiviteit participatie bevorderende interventies GGZ doelgroep
TNO Baseline Rapport Interventies Participatie GGZ Doelgroep Amsterdam
De Omslag TNO Beschrijving interventies totaal

lessen voor toekomstig onderzoek
Onderzoek onder de doelgroep van mensen met (O)GGZ-problematiek (en soms ook licht verstandelijke beperkingen) bleek geen eenvoudige opgave. De onderzoekers hadden onder meer te maken met minder instroom van cliënten vanwege veranderingen in het WMO-beleid. Belangrijk was ook de relatief grote uitval van cliënten waardoor er geen twee metingen (bij de start en na een half jaar) konden worden uitgevoerd. En er waren nog meer knelpunten die de vraag opwerpen in hoeverre het mogelijk is om vergelijkend onderzoek te doen onder deze doelgroep.

Over deze vraag organiseert de gemeente samen met De Omslag een workshop tijdens een stedelijk symposium Participatie op 6 juli aanstaande. TNO zal op dezelfde dag de resultaten van het onderzoek presenteren.

Site by Alsjeblaft!