“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

wat we doen

De Groene Golf is geen beschouwend onderzoek. We ondersteunen het veld bij het identificeren en uit de weg ruimen van obstakels die gewenste vormen van participatie in de weg staan.

signaleren, onderzoeken en doorbreken
Begeleiders uit het veld (sociaal domein; gemeentelijke en maatschappelijke organisatie) geven een signaal aan het onderzoeksteam wanneer zij met een klant tegen een hinderlijk obstakel oplopen. Als de casus of signaal voldoet aan de “richtlijnen en inclusiecriteria“, biedt het onderzoeksteam ondersteuning bij het onder de loep nemen en zo mogelijk wegnemen van een obstakel.

De Groene Golf heeft hierbij beschikking over:

  • tijd om zaken onder de loep te nemen en betrokkenen te bevragen
  • expertise om regelgeving uit te pluizen
  • een uitgebreid netwerk van professionals om mee te verbinden
  • een klein budget om financiële obstakels weg te nemen in een casus
  • slagkracht om obstakels op een hoger niveau aan de kaak te stellen of te agenderen
  • mandaatcommissie met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en maatschappelijke organisaties om knopen te kunnen doorhakken als op managementniveau de mogelijkheden uitgeput zijn.

lerende omgeving
We blijven de ontwikkelingen op casuïstiek niveau volgen om te kijken of de gekozen oplossing werkt. Dit proefondervindelijke en cyclische leerproces, samen met het veld, noemen we actieonderzoek. We stimuleren een lerende omgeving door de samenwerking met betrokken begeleiders en organiseren expertmeetings om bevindingen op inhoud te delen, te duiden en te verkennen. Datzelfde doen we met de stakeholders, vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van het actieonderzoek.

adviseren en agenderen
Om tot duurzame oplossingen op casuïstiek overstijgend niveau te komen, gebruiken we de verzamelde data en inzichten om adviezen te formuleren en te agenderen op gemeentelijk en zo nodig nationaal niveau.

wat we niet doen
Er zijn twee dingen die we expliciet niet doen. Ten eerste richten we ons niet direct op de klant. Dit onderzoek gaat een keer niet over mogelijke belemmeringen en krachten van de klant, maar juist over belemmeringen en krachten van het ondersteuningsaanbod. We gaan ervan uit dat de klant gemotiveerd is te participeren – dit vormt het meest belangrijke criterium voor inclusie van een casus – en vertrouwen er in eerste instantie op dat begeleiders weten wat een klant wil.

Ten tweede nemen we de casus niet over van de begeleider of organisatie. We gaan “naast de begeleider staan” om samen te leren wat nu het probleem is en hoe dit op te lossen. We nemen dus ook niet het contact met de klant over. Als het nodig blijkt meer inzicht te krijgen in het perspectief van de klant, dan voeren we dit gesprek samen met de begeleider.

Site by Alsjeblaft!