“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

actieonderzoek de groene golf van start

De Groene Golf is een actieonderzoek. Het doel van de Groene Golf is te komen tot structurele oplossingen voor belemmeringen bij een stap in participatie door ze uitgebreid te beschrijven, weg te nemen en waar nodig agenderen.

Doorstroom is wenselijk, zeker als het gaat om participatiemogelijkheden. Toch zijn er vaak belemmeringen. Mensen struikelen over organisatorische hobbels, lopen vast in processen, regels, denkwijzen en meer.

Wat is er fijner dan een ‘groene golf’ zodat je gewoon door kunt rijden? Er zijn veel mensen die willen participeren, maar die worden belemmerd door ‘stoplichten’. In dit focusexperiment worden 100 mensen die graag willen participeren, en hun begeleiders, begeleid door superregisseurs, die alle verkeerslichten op groen zetten. Dit doen ze in eerste instantie eenmalig voor deze ene persoon maar het projectteam van De Groene Golf inventariseert de ‘rode verkeerslichten’ om er vervolgens voor te zorgen dat ze duurzaam worden weggenomen. Regels zijn uiteindelijk dienstbaar aan Amsterdammers en niet belemmerend voor hun ontwikkeling.

De Groene Golf is een actieonderzoek naar de beren op de weg naar participatie. We gaan de gevonden belemmeringen uitgebreid beschrijven, wegnemen en waar nodig agenderen. Het doel van de Groene Golf is te komen tot structurele oplossingen voor mensen die nu staan te wachten voor rood licht.

Waar gaat het over?
Mensen met een beperking die een plek hebben of zoeken waar ze mee kunnen doen aan de samenleving, willen zich graag verder kunnen ontwikkelen door een volgende stap te zetten. Ze willen bijvoorbeeld van dagbesteding naar vrijwilligerswerk, of van vrijwilligerswerk naar (aangepast) betaald werk.

Vanuit persoonlijk, zorg- en gemeentelijk perspectief is deze doorstroom ook wenselijk, maar de realiteit is voor participanten vaak weerbarstiger dan de in een beleidsnota uitgestippelde weg. Mensen struikelen over organisatorische hobbels, lopen vast in processen, financieringsmogelijkheden, wet- en regelgeving, denkwijze enzovoort. Maar ze kunnen ook zichzelf in de weg zitten.

Om duidelijk te krijgen welke problemen leiden tot een stagnerende participatie en welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden, gaan we in de loop van tijd 100 klanten in kaart brengen. Om inzicht te verkrijgen in de obstakels en belemmeringen die zij tegen komen, nemen we die weg en beschrijven we casuïstiek. Naast het inzicht dat we hierdoor verschaffen, is de inzet om lokale blokkades (duurzaam) weg te nemen en landelijke belemmeringen te agenderen bij de verantwoordelijke partij(en).

Factsheet en start focusexperiment

Het actieonderzoek naar de beren op de weg naar participatie is inmiddels gestart. Het projectteam is bekend en nog dit jaar gaan we een beeld ontwikkelen van de aard en de omvang van de hindernissen waar klanten, die graag willen participeren, en hun begeleiders op vastlopen. Hiervoor zijn inclusiecriteria opgesteld die in de praktijk getoetst worden aan de hand van casussen. Lees er meer over in de: factsheet_de_groene_golf_2016_def2.pdf.

Site by Alsjeblaft!