“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

2017: gedeelde ruimte voor sociale innovatie

De Omslag, met haar netwerk, heeft een rol als aanjager van vernieuwing, daar waar het gaat over participatie en inclusie in Amsterdam. We organiseren daar ruimte voor. Inhoudelijke thema’s en vraagstukken vormen de belangrijkste richting voor de invulling van die ruimte. We zetten ons in 2017 opnieuw hard in voor een open samenwerking met alle betrokkenen.

Wat ons betreft is de noodzaak voor sociale innovatie (politiek, maatschappelijk) onverminderd groot. Geïnspireerd door wereldse voorbeelden en alternatieven op het gebied van de sociale, maar ook de solidaire economie én community building, willen we in Amsterdam sociale innovatie stimuleren. Dat vraagt om ruimte voor gezamenlijk mee- en tegendenken voor alle belanghebbenden, maar dan los van de dagelijkse praktijk en van Wmo-inkoopcontracten, zodat we die kunnen ontstijgen om zo samen te onderzoeken waar vernieuwing nodig en/of mogelijk is. Die ruimte organiseert De Omslag.

Tijdens inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten vinden we de participanten van De Omslag hierin; zij zijn geïnteresseerd in de visie en transformatiemogelijkheden van het sociaal domein of in de verbindingen die we leggen met het bedrijfsleven.

Tegelijkertijd vraagt de gemeente ons om, met onze kennis en ons netwerk, de wijkontwikkeling te ondersteunen. Dat doen we door de allianties aan te gaan en de expertise rondom het ontsluiten van participatieaanbod ook lokaal te bieden. Ook hier verzorgen we graag grote en kleine netwerkbijeenkomsten, sessies en andere instrumenten om elkaar te ontmoeten.

We vragen daarbij steeds aandacht voor de participatie en inclusie van de meest kwetsbare mensen. Mensen die niet vanzelf uitstromen naar werk, mensen die graag mee willen doen en ook mensen met een vluchtverhaal. Er zijn redenen genoeg om elkaar in 2017 te vinden om inclusie en een zinvolle dagbesteding – in welke vorm dan ook – mogelijk te maken voor de meest kwetsbare Amsterdammers.

belangrijke thema’s
In thema’s en (nieuwe) methodes die passen bij de rol en positie van De Omslag zullen we op zoek gaan naar waar er ruimte is voor vernieuwing. Dat doen we in de eerste plaats door kennis te delen en de inspiratie vast te houden in ons netwerk.

Een van de belangrijke thema’s is en blijft de sociale economie, in relatie tot Europees beleid en ENSIE-partners . We zullen het oplossend vermogen van participanten en de gemeente Amsterdam aanspreken, niet alleen door informatie en expertise te ontsluiten, maar ook door op zoek te gaan naar lerend vermogen in de verbinding met andere steden in Europa (public procurement).

We verwachten veel aanknopingspunten te vinden in de focusexperimenten De Groene Golf en ‘Leren en Participeren in de Community’ (LPC). LPC is een experiment waarin we op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden die bewonerscommunities (kunnen) bieden voor participatie. Stagiair en masterstudent Nino Mulder zal zich bij ons bezighouden met de impact van sociale firma’s, door de waardebeleving van de werknemers/cliënten van Amsterdamse sociale firma’s in kaart te brengen.

Door met elkaar beleid, regelingen en de uitwerking daarvan in de praktijk te verkennen, kunnen we samenwerken aan verbeteringen. In overleg met de gemeente werken we verder aan uitwisseling delen we kennis over bijvoorbeeld beleid, regelingen voor beschut werken, dagbesteding en participatiemogelijkheden voor mensen met een vluchtverhaal.

impact first
We verkennen hoe de sociale impact maximaal versterkt kan worden voor de meest kwetsbare doelgroepen. Sociale impact is het doel, sociale innovatie versterken, partijen aan elkaar verbinden en de waarde van participatie en dagbesteding voor Amsterdam laten zien, zijn onze middelen.

Kortom, we creëren ruimte voor het ontwikkelen van publiek-private samenwerking. Inzet is de ondersteuning van het samenspel tussen de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke organisaties, om zo te staan voor de waarde die het versterken van participatie heeft voor de meest kwetsbare doelgroepen in de stad.

Site by Alsjeblaft!