“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Dagbesteding in 2021

De toekomst van dagbesteding in Amsterdam is een complex onderwerp met grote maatschappelijke relevantie, waarbij diverse belanghebbenden zijn betrokken. De Omslag heeft op verzoek dialoog georganiseerd, en met een gezamenlijke agenda zijn de belangrijkste punten verkend met aanbieders en gemeente. Dit heeft geresulteerd in goede gesprekken en input voor de uitwerking komend jaar.

Vanuit de dagbestedingsaanbieders was al eerder de wens uitgesproken om als partners betrokken te zijn bij het vormgeven van het inkoopkader Wmo dagbesteding 2021. De Omslag heeft daarop in de Notitie input inkoop dagbesteding 2021 de gezamenlijke punten geformuleerd.

Om als partners betrokken te zijn bij het vormgeven van het inkoopkader is het belangrijk om dialoog en inbreng te organiseren buiten de opdrachtgever – opdrachtnemer verhouding. Daarom heeft De Omslag het initiatief genomen, input verzameld, voorbereid en het gesprek geleid in een aantal ontmoetingen.

dagbesteding is een vak

Tijdens de conferentie Doorontwikkeling dagbesteding van 3 september hebben we namens de aanbieders benadrukt dat dagbesteding op verschillende manieren functioneert als aangrijpingspunt voor zorg en maximale ontwikkelpotentie voor de mensen die er gebruik van maken. We stelden vast dat een grote groep Amsterdammers het redt doordat ze dagbesteding hebben. In de beweging richting sociale basis, buurtteams en sociaal werk willen we op zijn minst ruimte vragen voor innovatie en experimenteren rond deze functie.

Het is belangrijk om te realiseren dat doelstellingen van dagbesteding drieledig kunnen zijn: ontwikkeling, stabilisatie en begeleide achteruitgang. Het verbinden van deze functies vinden we heel belangrijk, evenals de stem van de doelgroep hierbij.

toegang, resultaatgebieden en andere vraagstukken

Er is gesproken over het beschikbaar stellen van expertise en de verbinding met de buurtteams en sociale basis. De gewenste laagdrempelige manier van organiseren van toegang tot dagbesteding werd als één van de belangrijkste ontwikkelpunten benoemd. Hiervoor werd in de inhoudelijke notitie al aandacht gevraagd. Benadrukt werd nogmaals de functie van dagbesteding alsook het belang van relatief klein en stedelijke aanbod dat sinds jaar en dag geldt als goede voorbeelden.

In de gesprekken werd gezocht naar de verhouding tussen kwaliteit en het aantal aanbieders. Een werkgroep heeft hierop een Notitie kwaliteit dagbesteding 2021 geschreven, waarin open en transparant omgaan met kwaliteit gepropageerd wordt, met een inspanningsverplichting van alle partijen om dit inzichtelijk te maken en bovenaan de agenda te houden tijdens de accountgesprekken.

uitwerking in 2020

De Omslag heeft met veel plezier de gesprekken georganiseerd in goede en nauwe samenwerking met participanten en gemeente. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het kennisnetwerk en expertise van De Omslag en hebben we de gemeente kunnen voorzien van veel en goede input voor de uitwerking van de inkoopdocumenten voor de Wmo inkoop 2021.

U vindt het tijdpad voor inkoop aanvullende ondersteuning Wmo aanbod 2021 van de gemeente Amsterdam hier.

Lees hier de Notitie input inkoop dagbesteding 2021 en de Notitie kwaliteit dagbesteding 2021

presentatie Toekomst dagbesteding februari 2020

Site by Alsjeblaft!