“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Toegankelijkheid organiseren

Buurtteams zijn gestart. De Omslag gaat buurtteams, aanbieders van dagbesteding en WPI ondersteunen om met elkaar de toegang te regelen. Door uitwisseling te organiseren zorgen we voor de samenwerking die nodig is voor soepele toeleiding.

We starten met een open agenda in twee stadsdelen, waarna nieuwe buurtteams en aanbieders elders kunnen starten. We gaan uitvinden welke samenwerking en werkprocessen het beste werken.

Het voornemen is om met Buurtteams Amsterdam, aanbieders dagbesteding en gemeente (WPI & OJZ) samen de werkwijze rond de toegang tot dagbesteding verder uit te werken. De Omslag gaat de samenwerking en netwerkvorming op stadsdeelniveau ondersteunen met een aantal bijeenkomsten.

netwerkbijeenkomsten in stadsdelen

De Omslag zal de verbinding maken met participanten, de kerngroep dagbesteding en de netwerkbijeenkomsten in de stadsdelen. De nadruk ligt op kennisuitwisseling en netwerkvorming op stadsdeelniveau. In aansluiting daarop kunnen afspraken over werkprocessen gemaakt worden.

De doelstelling van het traject is om een toegang tot de dagbesteding te ontwikkelen die voldoet aan eerdere bestuurlijke besluitvorming en de motie hierover in de gemeenteraad. èn die werkbaar is in de praktijk.

per stadsdeel

De bijeenkomsten worden georganiseerd per stadsdeel en gaan gefaseerd van start. Nieuw-west en Noord starten als eerste in oktober 2021. Omdat het een intensieve tijd is voor de buurtteamorganisaties is gelukkig meer tijd genomen, tot mei 2022. Zo wordt het haalbaar en sluit het traject ook aan bij de nieuwe aanbesteding van dagbesteding.

Site by Alsjeblaft!