“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

dagdeelvergoeding

In de afgelopen maanden is vanuit de gemeente voorgesteld de vergoedingen voor cliënten uit de OGGZ doelgroep fors te verlagen. In het zicht van de komende transities in het sociaal domein doet De Omslag en betrokken organisaties een voorstel aan de wethouders.

In de afgelopen maanden is vanuit de gemeente voorgesteld de vergoedingen voor cliënten uit de OGGZ doelgroep die deelnemen aan participatietrajecten fors te verlagen met inachtneming van een overgangsregeling. Het voorstel is na bespreking in de Raadscommissie KSZ teruggenomen. Wethouder Van Es en wethouder Van der Burg hebben het voornemen uitgesproken om in overleg met de direct betrokkenen een nieuw voorstel op te stellen.

Samen met betrokken organisaties is Stichting De Omslag van mening dat het oorspronkelijke voorstel grote gevolgen zou hebben gehad op de effectiviteit van de ondersteuning van de OGGZ doelgroep. Tegelijkertijd wil De Omslag er op wijzen dat de regeling voor deze groep niet los kan worden gezien van de vergoedingen die overige vrijwilligers en cliënten ontvangen in het kader van dagbesteding, participatie, vrijwilligerswerk en toeleiding naar betaald werk.

Vanwege de komende transities in het sociaal domein doet de Omslag en betrokken organisaties in bijgaande brief een voorstel aan de wethouders hoe toegewerkt kan worden naar een structurele regeling voor zowel deelnemers aan participatietrajecten en dagbesteding als vrijwilligers.

Klik hier voor de volledige brief.

Site by Alsjeblaft!