“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Kennisnetwerk Social Impact

Sociale ondernemingen zijn bedrijven die zijn opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Sociaal inkopen voor sociale doelstellingen en het creëren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking ondersteunt de sector.

kennisnetwerk

De Omslag zal haar praktijkkennis met betrekking tot het versterken van het ecosysteem voor sociaal ondernemen en ervaring in het aanjagen van processen inzetten. Daarmee organiseren we een duurzaam en landelijk Kennisnetwerk Social Impact. Door het netwerk en delen van kennis aan te jagen, dragen we bij aan innovatie in dienst van sociale doelstellingen en diversiteit, met name voor mensen met een arbeidsbeperking.

wat gaan we doen?

De activiteiten die we organiseren richten zicht op 4 doelen: kennis verzamelen, delen, een platform daarvoor bieden en aanjagen dat kansen voor sociaal aanbesteden benut worden.

Signaal uit de praktijk van stichting De Omslag is dat expertise en context bepalend zijn voor de mate waarin er mogelijkheden zijn om buiten de eigen expertise te denken en te werken. Naar aanleiding van de ervaringen die we hebben opgedaan op Europees, nationaal en Amsterdams niveau weten we dat juist in de kruisbestuiving de innovatieve kracht ligt. Dit willen we gaan benutten in dienst van de gedeelde sociale doelstelling; baancreatie voor mensen met een beperking.

kruisbestuiving

Door de verbinding van verschillende soorten kennis (praktijk, wetenschappelijk, juridisch) en expertises (ondernemers, juristen, onderzoekers, inkopers en (beleids)ambtenaren) wordt de beweging in gang gezet. De Omslag zal in samenwerking met PIANOo de verschillende netwerken actief met elkaar in contact brengen en daarbij de passende werkvormen toepassen (conferentie, expertmeetings, ondersteuning en advies).

PIANOo is een expertisecentrum voor aanbesteden; een organisatie voor het verzamelen van informatie. PIANOo heeft een belangrijke en betrouwbare verwijsfunctie. Om te komen tot een aanjaagfunctie voor vernieuwing op het gebied van sociaal aanbesteden zoeken we gezamenlijk naar een vorm die de beweging kan ondersteunen en waarin kennis gegenereerd wordt, door domeinoverstijgend verbindingen te leggen en onderzoek te ondersteunen.

versnellen

Door het faciliteren van informatievoorziening, ondersteuning, advies en tools op het gebied van sociaal opdrachtgeverschap, een publiek private samenwerking en sociale doelen behalen door middel van aanbesteding en subsidiëring die door betrokken partijen gebruikt kunnen worden, kan de overheid een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling die nodig en gewenst is. Het kennisnetwerk en de conferenties, expertmeetings, adviesfunctie en publiciteit die we gaan organiseren, zijn effectieve onderdelen van een ontwikkelprogramma.

conferentie

Alle lijnen komen samen in een conferentie op 15 februari 2022. Actuele informatie op de de pagina van het kennisnetwerk en schrijf je in.

Site by Alsjeblaft!